İnşirah Suresi

Ana sayfa » İnşirah Suresi Meali

İnşirah Suresi Meali

İnşirah Suresi Meali, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın en son hazırladığı şekli ile aşağıdadır. Allah, okuduğunuz İnşirah Suresi Meallerini ve diğer tüm ibadetlerinizi kabul etsin. Okumak için sayfayı aşağı kaydırın.

Ayrıca sayfanın en altındaki player aracılığı ile Ahmet DENİZ‘in seslendirdiği Prof. Dr. Hamdi DÖNDÜREN‘in çevirisi olan İnşirah Suresi Türkçe Meali sesli dinleyebilirsiniz.

Esirgeyen ve bağışlayan Allah’ın adıyla

  1. Senin için bağrını açmadık mı? (Elem neşrah leke sadrek)
  2. Senden o yükünü indirmedik mi? (Ve vada’na ‘anke vizreke )
  3. O sırtında sana eziyet veren yükünü? Elleziy enkada zahreke
  4. Senin şanını yüceltmedik mi? (Ve refa’na leke zikreke)
  5. Demek ki, her zorluğun yanında bir de kolaylık var. (Feinne me’al’usri yüsren)
  6. Evet o zorlukla beraber bir de kolaylık var! (İnne me’al’usri yüsren)
  7. Bu yüzden boş kaldığında yine kalk yorul! (Feiza ferağte fensab)
  8. Ve ancak Rabbinden ümit et, hep O’na doğrul! (Ve ila rabbike ferğab)

İnşirah Suresi Türkçe Meali Dinle

İnşirah suresi Türkçe Meali, Ahmet DENİZ‘in sesinden Prof. Dr. Hamdi DÖNDÜREN‘in Türkçe mealini dinleyin.


İnşirah Suresi Hakkında

İnşirah Suresi Mekke döneminde Duhâ sûresinden sonra nâzil olduğu konusunda ittifak vardır. Nüzûl sırasına göre on ikinci sûre olduğu kabul edilir. Sekiz âyetten oluşan sûrenin fâsılası ا، ب، ك harfleridir. Adını “elem neşrah leke” ifadesinden almıştır. Elem neşrah, Elem neşrah leke ve Şerh sûresi olarak da anılmaktadır. Tâbiînden Tâvûs b. Keysân ve Ömer b. Abdülazîz’in Duhâ ile, üslûp ve mâna bakımından bunun devamı mahiyetindeki İnşirâh sûrelerini tek sûre olarak kabul ettikleri ve aralarını besmele ile ayırmadan aynı rek‘atta okudukları nakledilmektedir (Fahreddin er-Râzî, XXXII, 3; Âlûsî, XXX, 165). Ancak bütün kıraatlerde bunlar iki ayrı sûre olarak okunmuş ve bu anlayış genel kabul görmüştür.

İnşirah Suresi de Duhâ gibi Hz. Peygamber’in tebliğin ilk dönemlerinde mâruz kaldığı sıkıntılar karşısında kendisini teselli etmek amacıyla indirilmiştir. Sûrenin nüzûl sebebi olarak fakirliklerinden dolayı putperestler tarafından aşağılanan müslümanların teselli edilmesi de gösterilmektedir (Süyûtî, s. 213).

İnşirah Suresi başında Hz. Peygamber’e, “Senin göğsünü açmadık mı?” şeklinde hitap edilerek kendisine sıkıntı veren ağır yükün üzerinden kaldırıldığı bildirilir. Daha sonra şanının yüceltildiği vurgulanıp her güçlükle birlikte bir kolaylığın bulunduğu iki defa zikredilir. Sonunda ise Resûl-i Ekrem’e boş kaldığı zamanlarda çaba sarfetmesi ve rabbine yönelmesi emredilir.

İnşirah Suresi İlk âyetin yorumuyla ilgili olarak iki farklı görüş nakledilmektedir. Bunlardan birine göre âyet, Hz. Peygamber’in çocukluk döneminde (Müslim, “Îmân”, 261) veya mi‘racın meydana geldiği gece (Buhârî, “Menâķıbü’l-enśâr”, 42; Müslim, “Îmân”, 263) Cebrâil tarafından göğsünün yarılarak kalbinin çıkarılmasına, zemzem suyu ile yıkandıktan sonra ilim ve hikmetle doldurularak tekrar yerine konulmasına işaret etmektedir (bk. ŞAKK-ı SADR). Müfessirler arasında yaygın kabul gören ikinci görüş ise âyetin cismanî bir müdahaleyi değil Peygamber’in ruhunun ilim ve hikmetle zenginleştirildiğini, üzüntü ve sıkıntısı giderilerek kalbine ferahlık verildiğini ifade etmektedir. İbn Abbas’ın da âyeti, “Biz senin göğsünü İslâm’a açtık” şeklinde tefsir ettiği bildirilmiştir (Buhârî, “Tefsîr”, 94). En‘âm sûresinde (6/125), “Allah, hidayetini dilediği kimsenin göğsünü İslâm için açar” ve Zümer sûresinde (39/22), “Allah’ın İslâm için göğsüne genişlik verdiği kimse rabbi tarafından hidayet nuru üzerinde değil midir?” buyurulması da bu yorumu desteklemektedir.

İnşirah Suresinin, “Senin üzerinden ağır bir yükü kaldırdık” meâlindeki âyetiyle, peygamberlikten önce veya peygamberliğin ilk dönemlerinde Resûlullah’ı çok üzen ve tahammülü güç olan zorlukların kaldırılması kastedilmiştir. Âyetteki vizr kelimesinin “ağır günah” mânasında olduğunu, dolayısıyla burada Hz. Peygamber’in günahlarının bağışlanmasının kastedildiğini söyleyenler bulunmakla birlikte ağırlığı özellikle vurgulanmış olan bir günahın Resûl-i Ekrem’le irtibatlandırılması uzak bir ihtimal olarak görünmektedir. Resûlullah’ın bu âyet nâzil olunca, “Bir zorluk iki kolaylığa asla üstün gelemez” dediği rivayet edilmektedir (Hâkim, II, 528). Âyette güçlükle beraber kolaylığın bulunacağına iki defa vurgu yapılması bir yandan Resûl-i Ekrem’in, karşılaşacağı şiddetli engelleme ve zorlukların rahatlama ile sonuçlanacağına kesin olarak güvenmesini sağlamayı amaçlamakta, öte yandan müminlere mâruz kalacakları sıkıntı ve haksızlıklar karşısında yılgınlığa düşmemelerini, Allah’a daima güvenmelerini, iyimserliklerini koruyup güzel günler için çalışmalarını telkin etmektedir. Nihayet sûrenin sonunda Hz. Peygamber’in şahsında bütün müminlerden Allah’a bağlılıklarını sürdürmeleri istenmektedir.

İnşirâh sûresinin faziletiyle ilgili olarak, “Kim Elem neşrah sûresini okursa âdeta üzüntülü olduğum sırada yanıma gelip beni rahatlatmış sayılır” meâlinde bir hadis rivayet edilmişse de (Zemahşerî, III, 222) bu rivayet muteber sayılmamıştır. Türkçe’deki, “Elif demeden ‘fergab’a çıkılmaz” deyiminde bu sûrenin son kelimesine işaret vardır. Son devir Osmanlı âlimlerinden Edirne Müftüsü Fevzi Efendi Ķudsiyyü’l-feraĥ fî tefsîri sûreti Elem neşraĥ (İstanbul, ts.) adıyla bir eser kaleme almıştır.

BİBLİYOGRAFYA:

Buhârî, “Tefsîr”, 94, “Menâķıbü’l-enśâr”, 42; Müslim, “Îmân”, 261, 263; Taberî, CâmiǾu’l-beyân, XXX, 150-152; Hâkim, el-Müstedrek, II, 528; Zemahşerî, el-Keşşâf (Beyrut), III, 222; İbnü’l-Cevzî, Zâdü’l-mesîr, IX, 162-167; Fahreddin er-Râzî, Mefâtîĥu’l-ġayb, XXXII, 2-7; Aynî, ǾUmdetü’l-ķārî, Kahire 1392/1972, XVI, 165-166; Süyûtî, Lübâbü’n-nüķūl fî esbâbi’n-nüzûl, Beyrut, ts. (Dârü’l-kütübi’l-ilmiyye), s. 213; Âlûsî, Rûĥu’l-meǾânî, XXX, 165-172; İbn Âşûr, el-Taĥrîr ve’t-tenvîr, Tunus 1984, XXX, 407-418; Elmalılı, Hak Dini, VIII, 5911-5926; “el-İnşirâĥ”, UDMİ, III, 410-411.

Kâmil YaşaroğluBu sayfayı sevdiklerinle paylaşarak bize destek olmak ister misin?

TwetleFacbook'ta PaylaşPinterestRedditTumblrLinkedin

Copyright © İnşirah Suresi - 2020