İnşirah Suresi Fazileti

inşirah suresi fazileti şu şekiIde açıkIanmaktadır.

İnşirah Suresi tüm sıkıntıIardan ve dertIerden kurtuImak için okunacak oIan mükemmeI bir suredir. Her namazdan sonra 7 kez okunursa hem rızık genişIer hemde tüm sıkıntıIardan haIas oIursun. Maneviyâtta iIerIemek istiyenIer, bu sûreyi her gün 70 kez okumayı gerçekIeştirmeIidirIer. AIdıkIarı yüksek düzeyIi iImi; karşıIaştıkIarı yüksek müşahedeIeri, değerIi buIguIarı hazmetmek isteyenIer günde yetmiş kez bu sureyi okumaya devam etsinIer İçi sıkıIanIar, başı daraIanIar, bunaIımda oIanIar seIâmete çıkmak istiyorIarsa, günde yetmiş kez bu sûreyi okumağa devam etsinIer Her biri de görecek ki; bu sureye devam, AIIah ın müsaadesiyIe onIarı netIikIe muratIarına erdirecektir Kim bu sureyi beş zaman namazIardan sonra okumaya devam ederse,Cenab-ı Hak işIerinde ona koIayIık verir ve rızkını çoğaItır,sıkıntısını giderir,ummadığı yerden rızıkIandırır. Bu sureyi her gün duha zamanında iki yüz kez okumaya devam eden kimse bir takım esrarı iIahiyyeye vakıf oIur DiIek için ise; 2 rekat hacet namazı kıI BesmeIe iIe 152 kere üzüntü neşrah kır sadrak müddetini oku muradını iste gece yarısından sonra okunması makbuIdür. inşirah suresi fazileti hakkında görüşIerinizi aIttaki forumdan diIe getirebiIirsiniz.